Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Szőrös-Bőrös Bt

vejtasa.hu

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása soránbennünket tisztel meg bizalmával!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF") tartalmazzáka SZŐRÖS-BŐRÖS Bt., (székhely: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 81., Cg.: 13 06018175, adószám: 24538059-2-13) mint Eladó/ Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy a megrendelése véglegesítése előtt alaposan és gondosan olvassa végig a jelen ÁSZF-t és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, ugyanis a megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven készült és magatartási kódexre nem utal. A honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések illetve egyedi igényekkel kapcsolatos kérések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató honlapján (https://vejtasa.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://vejtasa.hu/aszf.

 

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: SZŐRÖS-BŐRÖS Bt.

A szolgáltató székhelye: 2097 Pilisborosjenő Fő út 81.

A szolgáltató telephelye: 9122 Felpéc, Győri út ipartelep HRSZ 704.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: office@vejtasa.hu

A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 13 06018175

A szolgáltató adószáma: 24538059-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):

Győri Törvényszék Cégbírósága

A szolgáltató telefonszáma: 36 20 934 9646

Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 10700031-73962115-51100005

A tárhely-szolgáltató adatai:

Netprofil Kft., netprofil.hu, 6230 Soltvadkert, Ifjúság útja61., info@netprofil.hu

 

2. Alapvető rendelkezések

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, éskülönösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmiszolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokegyes kérdéseiről

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és avállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozásközötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági ésjótállási igények intézésének eljárási szabályairól

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésetekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valaminta 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmirendelet)

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény(továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a jelen weboldal szerzőiműnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt.16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveresmegoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása,illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annakbármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagotátvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra valóhivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: SZŐRÖS-BŐRÖS Bt.

Szolgáltató fenntartja magának minden jogot a weboldal,annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azokbármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása ésértékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Fogalmak

- Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen.

- Felhasználó: a Honlapot használó személy, aki aSzolgáltató Honlapját felkeresi és azt használja.

- Szolgáltató: A fentebb megjelölt azonosító adatokkalrendelkező vállalkozás, úgyis, mint Eladó.

- Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzletitevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

- Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyikalanya fogyasztónak minősül.

- Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötéséreszolgál.

- Szerződés: Eladó és Vevő között a honlap és elektronikuslevelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

- Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötéseérdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen acímzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékbenközzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és azinternetes hozzáférést biztosító eszköz

- Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztóiszerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtásáraszervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikaijelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében aszerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköztalkalmaznak

- Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalonértékesítésre felkínált minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely aSzerződés tárgyát képezi

- Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzletitevékenysége körében eljáró személy

- Vevő/Ön: a honlapon keresztül vételi ajánlatot tevőszerződést kötő személy (regisztrációhoz kötött)

- Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötöttszerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a PolgáriTörvénykönyv szerinti,

a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet avállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségéntúlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

a jogszabályon alapuló kötelező jótállás


4. Az ÁSZF hatálya és az ÁSZF módosítása:

1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató, valamint aSzolgáltató által működtetett www.vejtasa.hu weboldalon keresztül nyújtottelektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő és partnerei, mint Vevő(a továbbiakban: „Vevő") (a továbbiakban együtt: „Felek") között honlapontalálható termékek szállítására vonatkozóan létesített üzleti kapcsolatokra,jogviszonyokra.

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozókötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁltalánosSzerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelőentartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a Szolgáltatót illető jogokat éskötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítésihatáridőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat,valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A honlap használatához szükséges azon technikaitájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyébtájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni ajelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Önelfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és azSzolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

2. Jelen ÁSZF 2023. december 01. napjától visszavonásighatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, amennyibenjogszabályváltozás erre okot ad azzal, hogy a módosított ÁSZF az Ügyfelekkelmár megkötött szerződéseket nem érinti. A módosításokat a Szolgáltató legkésőbbazok hatályba lépésének napján a honlapon közzéteszi, az ÁSZF változásról aVevőket tájékoztatja a honlapon.

3. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Honlapon történővásárláshoz a mindenkor hatályos ÁSZF elfogadása szükséges.

4. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan,attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagyhibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelenkereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyarnyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnekírásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

 

6. E-számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerintielektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja azelektronikus számla alkalmazásához.

 

7. Árak

Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árakÁFA tartalma külön is feltüntetésre kerül, melyet a Vevő a megrendelésvéglegesítésénél ellenőrizhet. A megadott árak a csomagolóanyag áráttartalmazzák. Házhozszállítás díja külön van feltüntetve azt a termékek árainem tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak alehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Azárak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben aSzolgáltató az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetébenaz ÁSZF „Eljárás hibás ár" pontja alapján jár el.

Rendelkezésre állás, digitális adattartalom működése,műszaki védelmi intézkedések

A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverekelérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljesadattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. Ahonlapon megjelenő adatokat MySQLi adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatokmegfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorbaépített hardveres támogatást használunk.

 

8. Adatkezelési szabályok

1. A honlap és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójaelérhető a következő oldalon: https://vejtasa.hu/gdpr

2. Az adatvédelmi nyilvántartási számot.

3. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadottadatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előttfolyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (aböngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor isjavíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk afigyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosankerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerülszámlázásra, illetve szállításra a termék.

Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosultaz Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő mindenkárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapjántörténő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy arosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége avisszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja aszerződés létrejöttét.

 

9. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A megjelenített termékek online, vagy személyesen ismegvásárolhatóak.

2. A Honlapon megvásárolható termékeket a Szolgáltatórészletesen felsorolja, feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekrőlfotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek avalóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Amennyibenakciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatjaFelhasználókat az akció időtartamáról.


10. A honlap használata:

1. A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintvaválaszthatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Azegyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnekvásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeketillusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációselemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésrekerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokértfelelősséget nem vállalunk!

2. Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "A kosárba" gombrakattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogyezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárbahelyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, hanem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel azÖn számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban,melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítvetudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelésvéglegesítéséig – a "Megrendelés" gomb megnyomásáig – szabadonmódosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárbatetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszámmegváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgykattintson a menü jobb felső sarkában található „Bevásárlókosár" gombra, ahol akosár tartalmának összegét látja! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretnéismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy egyszerűenzárja be a Bevásárlókosár ablakot!

3. A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „"ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van akiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámátmegváltoztatni. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és akosárba helyezni, úgy a „A megrendeléshez" gomb lenyomásával folytathatja avásárlást.

4. Vásárlói adatok megadása

A megrendelés aloldalon adhatja meg szállítási és számlázásiadatokat (teljes nevét, címét, telefonszámát, e-mail címet), illetve aszállítási módot. „Szállítási mód" dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendeltterméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítástkér. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön kötelesmegfizetni megrendelés esetén.

5. A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „tovább"gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „vissza"gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszalépheta Kosár tartalmához. A "Megrendelés összesítőt" eközben folyamatosanlátja a monitor bal oldalán külön ablakban (mobiltelefonon a fejlécenlenyitható a megrendelés összesítő). Itt láthatja a Kosár tartalmát, aszállítás mikéntjét és árát, és az Ön által fizetendő teljes összeget (ezekenaz adatokon itt már nem változtathat, csak ha visszalép a bevásárlókosárszerkesztéséhez.

A "tovább" gombra kattintva választhatja ki afizetés mikéntjét.

6. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek
(pl.plusz termék, termék törlésese, ár ellenőrzése stb.)

Adatbeviteli hibáit lehetősége van ügyfélszolgálatunkfelkeresésével javítani, javítást kérnie. Leadott megrendelés esetén a honlaponbejelentkezve a Profil menüpont alatt a Rendeléseim szekcióban található arendelése. A rendeléseknél lehetősége van üzenetben felvenni a kapcsolatot azügyfélszolgálattal és esetleges adatmódosítási igényét megírni. Azadatmódosítás sikerességéről e-mail üzenetben és a rendszeren belül használatosüzenetek között is értesítjük, mely üzeneteket az Profil aloldalon az Üzeneteimmenüben találhat meg.

7. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalmamegfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adataihelyesen szerepelnek, úgy a „Fizetés" vagy „Megrendelés" gombra kattintvazárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek azEladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatályaalá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Fizetés" vagy a „Megrendelés" gomb megnyomásávalkifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, ésnyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén -fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartambanköti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételekszerint 48 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Ön mentesül azajánlati kötöttsége alól.

8. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnekbármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésrőlelőször egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy azÖn megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nemminősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy azautomata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl.név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyesadatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail vagy honlapon belüliüzenetküldés útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétőlszámított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgykérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelésetechnikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

A Szolgáltató az Ön ajánlatának elküldését követően egymásodik e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jönlétre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló e-mail az Ön számára alevelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás). Ez esetbena rendelése már „Összekészítés alatt" státuszra változik.

Rendelésének állapotát folyamatosan nyomon követheti a vejtasa.huoldalon bejelentkezve a Profil -> Rendeléseim menüpont alatt.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástólszámított legfeljebb 8 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó/ Vevőeltérő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató a Felhasználó/Vevő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólításhiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétőlszámított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azértnem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére,köteles erről Felhasználót/ Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamintFelhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belülvisszatéríteni.

9. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

• 0 Ft-os ár,

• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesenfeltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetésemellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja atermék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információbirtokában Ön, mint Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagyminden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása:

1. Fizetési módok

Banki átutalás

A Vevő az általa megvásárolni kívánt termékek ellenértékétbanki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett (Szolgáltató) bankja: CIB Bank Zrt

Kedvezményezett (Szolgáltató) neve: SZŐRÖS-BŐRÖS Bt.

Adószám: 24538059-2-13

Kedvezményezett számlaszáma: 10700031-73962115-51100005

Amennyiben banki átutalást választja a Szolgáltató e-mailüzenetben küldi meg a díjbekérőt, melyen szerepelnek a megrendelt termékek és afizetéshez szükséges információk. Az átutalás közleményébe kérjük, mindenesetben tüntesse fel a megrendelés azonosítóját.

 

Készpénzes fizetés

Önnek lehetősége van a termék árát a termék személyesátvételekor készpénzben kifizetni.

 

Utánvétellel

Önnek a megrendelt termék(ek) átvételekor kell a termék(ek)ellenértékét kifizetnie készpénzben vagy amennyiben a terméket kiszállítóTársaságnál van lehetőség, akkor bankkártyával. Kérjük a termék(ek) ilyen módonvaló fizetése esetén tájékozódjon arról, hogy a kiszállítást végző társaságnálvan-e mód a bankkártyás fizetésre.

 

Bankkártyás fizetés

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltatóbiztonságos fizetési rendszerén keresztül. A bankkártyás fizetési szolgáltatásingyenes.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerénkeresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. Aszolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyeletealatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

2. Átvételi módok, átvételi díjak

GLS futárszolgálat

A GLS kiszállítja a megrendelt termékek(eke)t a rendelésbenmegadott címre. A szállítás díja az GLS aktuális díjszabása alapján a termékekárán felül pluszban fizetendő.

 

Személyes átvétel

A termék személyes átvételére lehetőség van az alábbi címenelőre egyeztetett időpontban: Kérjük, ebben az esetben vegye fel velünk akapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén. Önt nem terheli semmilyen díj. A Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követőenteljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti mega Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előreegyezetetett időpontig, a Szolgáltató a szerződést felmondja és az előremegfizetett vételárat visszafizeti Vevő számára.

 

12. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletesszabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmébenFelhasználó/ Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belülindoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket,kivéve, ha a jogszabály másképp rendelkezik.

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról:

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerintcsak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívüleljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek azindokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. ám az elállási jog azalábbi esetekben nem gyakorolható:

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nemgyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1)bekezdésében foglalt esetekben, így a jelen Honlapon vásárolható termékekesetében sem!

Ugyanis az elállási jog nem gyakorolható a 45/2014 (II.26.)Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében aszolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést afogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztótudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondásijogát elveszíti;

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogyamennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelttermékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk.alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz,köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy aszerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjábanelőre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerüljevagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatástárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltatóteljes kárát meg kell téríteni.

 

13. Kellékszavatosság, termékszavatosság

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.)Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.)Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóvalszemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvszabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igényealapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatosságiigényekkel élhet:

- Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezekközül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltatószámára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

- Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nemkérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy

- – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra isáttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt,vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatosságiigényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, denem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetikellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaiérvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül akellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyébfeltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást aSzolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonbanmár Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítésidőpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igényealapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termékkijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalombahozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik agyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatosságiigényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általiforgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Egyes termékek,derékszíjak esetén a Szolgáltató 15 év garanciát vállal a termék épségére,feltéve, ha azt a Fogyasztó rendeltetésszerűen használata. E határidőelteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthetitermékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dologgyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibájáttermékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesültermékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesültermékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta,illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint aforgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírásalkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egyokot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miattkellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymássalpárhuzamosan nem érvényesíthet.

 

14. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat/ Vevőket azalábbiakról:

A Vevő, mint fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltatótevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségekenterjesztheti elő, a panaszkezelés postai úton vagy elektronikusan történik:

• Telefon: 36 20 934 9646

• Internet cím: https://vejtasa.hu/kapcsolat

• E-mail: office@vejtasa.hu

• Panaszkezeléshez levelezési cím: A panaszkezelés helye: 9122Felpéc, Győri út ipartelep HRSZ 704.

 

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval apanaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javáraeljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetveértékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagymulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnalmegvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésévelnem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, aSzolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanulköteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesenközölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagyegyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbelipanasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszraadott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszalegyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan azalábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha azEurópai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - abeérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolniés intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály,hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját aSzolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlésiszolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelesegyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azalábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztóáltal bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszávalkapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálásalehetséges,

5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyébelektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszkivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatásfelhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válaszmásolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknakkérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles afogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint- mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Atájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve afogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. Atájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztóijogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. ASzolgáltató és Felhasználó/ Vevő a vitás ügyeiket elsődlegesen békés útonpróbálják rendezni, amennyiben ez közös megegyezéssel 30 (harminc) naptári napalatt nem rendezhető akkor az alábbiak szerint járnak el.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben afogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulnia lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálásátkövetően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Afogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerintilletékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itttalálható: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitábólszármazó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretébena Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a PolgáriPerrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A Felekaz esetleges jogvitákra nézve kikötik, értékhatártól függően a Szolgáltatószékhelye szerinti Járásbíróság vagy Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszalélhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Önlakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez isfordulni.A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy afogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügyrendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - azilletékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testületilletékes.

 

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásbanegyüttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltetőtestület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbákötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenésikötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személyrészvételének biztosítása").

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztóijogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozásáta felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz afogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésénekbiztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozáskérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkelkapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Akérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliségkövetelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármelyegyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővéteszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartóstárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történőmegjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét,székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltetőtestület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az aztalátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó azérintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben másbékéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása irántikérelemelőterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annakmásolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékkénthivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panaszelutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásosbizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhezcsatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebbinformáció itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

15. Vis maior

Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettségteljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül esőelháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például:természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot,rendkívüli állapot lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonlómunkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások.


Felpéc, 2023. december 1.

Az oldal használatával elfogadod a cookie-kat és az Általános Szerződési Feltételek. (ÁSZF)